Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.


CO S DOKTOREM


Etikoterapie - to není jen jakási metoda, jejímž cílem je fyzické zdraví člověka. Je to cesta, kterou bude muset jednou projít každý člověk ve svém duchovním vývoji, má-li najít své lidské JÁ a smysl své existence na Zemi. Je to cesta uvědomění si sebe tady a teď. Je to vědomé rozhodnutí vymanit se z negativních vlivů své nevědomé minulosti, prožívané v pokřiveném (nemocném) vztahu k sobě samému, a tím i nutně k druhým. Je to přechod od mlhavě tušeného k jasně vědomému hledání příčin nemocí našeho "zevního" těla v našem "vnitřním" těle. Dokud naše chování řídí ne plně vědomé duševní vjemy, city, pocity a myšlenky, které se přesně nekryji s Pravdou, s nejvyšším řádem (stávají se tudíž nutně neřádem), pak nemůžeme být v reálném světě mocní a nutně se stáváme nemocní. Nevědomost duše (nesebevědomí, neuvědomění si Pravdy, nevědomost o tom, jak zdravě žít), to je příčina ne-moci těla. Stav těla je ten pravdivý otisk stavu duše ve hmotě. Z nevědomosti lékařů o duševně-duchovních příčinách nemocí nutně plyne neschopnost vyléčit skutečnou příčinu nemoci a uzdravit tak celého člověka, který má nejen tělo, ale i duši a ducha. Jak se mohou nevědomí nemocní a nevědomí ne-mocní lékaři uzdravit ze své bezmoci? A mohou se vůbec uzdravit? Ano, za jediné podmínky - musí chtít! Musí začít hledat pravdu tam, kde je. O jednom takovém hledání je i kniha Co s doktorem, jakási zpráva ze studijní cesty - od tušení k vědění, od operaci těla k operacím duše, od medicíny k etikoterapii. Je to cesta, která čeká každého, kdo se začíná vymaňovat z omezeného materialistického vidění světa a začíná mířit ke světlu skutečného poznání. Musí mít ale odvahu vyhledat a pojmenovat ve své minulosti nemocné mínění o sobě, o druhých, o světě, uložená v podvědomí. To je diagnóza příčiny nemoci. A vědomé rozhodnutí tato chybná nasměrování přesměrovat, tj. uvést v soulad s duchovními zákony, to je začátek léčby duše a tedy i těla. Je to ta nejtěžší léčba, skutečný boj o duši člověka mezi silami dobra a zla. Ale nemocný, který si ještě neuvědomuje svou duši, své skutečné JÁ, nemůže být také mocný v boji s tak silným pokušením, jako jsou Strach a Pýcha - různé formy sobectví - nemoci mravů. Pomocnou ruku může nabídnout jenom lékař či léčitel, který se sám při hledání kořenů nemoci v duši dostal i k vyšším formám uzdravování. Etikoterapie je léčba mravností - vědomým rozhodnutím žít v Pravdě a otvírá postupně i cestu k nejvyššímu stupni léčení - k léčbě ducha z nevědomosti o Bohu. Etikoterapie na rozdíl od hmotné medicíny usiluje o uzdravení těla, duše i ducha.


CO S DOKTOREM 2


Kniha je ze života lidí, přicházejících ke mně se svým trápením, ale i ze života mého. Na určitém stupni poznání já jsem oni a oni jsou já a na dalším stupni i vy jste oni a já. A ještě dále i ti neviditelní kolem jsou s námi a v nás. Tu jednotu začínám cítit ve všem a taky už vím, že když ji opustím a z láskyplných vztahů někde vypadnu, přestávám být mocný a začínám být nemocný. Tím, že jsem opustil zdravotnictví a přestal být lékařem oficiální medicíny, jsem dostal jedinečnou příležitost zamyslet se nad zaběhanými formami, které my lidé nazýváme pomocí bližnímu. Byla mi dána možnost vniknout do podstaty vzniku nemoci. Hledal jsem s klienty, které medicína nedokázala vrátit na cestu k uzdravení a radosti ze života, příčiny a smysl jejich nemoci a smysl života vůbec. Ten „úkrok stranou“ z nalinkované medicínské dráhy mi umožnil jasně vidět a pojmenovat hlavní slabinu současné medicíny i společnosti. A tou je trvající nevědomost o duchovních zákonech, v jejichž režii se nemoc vyvíjí zákonitě tam, kde je člověk svým myšlením, cítěním a konáním nerespektoval. V knize Co s doktorem 2 předkládám dílčí výsledky svého soukromého výzkumu.

Vladimír Vogelntanz

Vytisknout

Návštěva:
©etikoterapie2009